4

 

Missie en visie

Basisschool "De Regenboog" is op 1 augustus 1994 ontstaan uit een fusie van de interconfessionele basisschool "De Driesprong" en de openbare basisschool "De Graaf Florisschool".

Onze school is een "brede samenwerkingsschool”. Dat wil zeggen dat bestuur, ouders / verzorgers, team en kinderen de uitdaging aangaan om vanuit ieders eigen godsdienstige of andere levensovertuiging gestalte te geven aan een schoolgemeenschap, waarin kinderen en volwassenen van verschillende identiteit zich thuis voelen. Dat willen wij tot uitdrukking brengen in de dagelijkse praktijk.

Onze missie is verbeeld in onderstaand gedicht. Dit gedicht staat op een grote spiegel die hangt op een zeer centrale plek in de school. Een plek waar elk kind in de spiegel kan kijken. Waar het kind kan lezen en zien dat hij/zij ertoe doet, dat het kind een plek heeft bij ons op De Regenboog.


Heb je ooit een diamant gezien?

Wat een kleuren!

Wat een flonkering.

Weet je,

die diamant koop je niet.

Die diamant zijn wij.

De één rekent als

een computer,

een ander tekent

als Rembrandt.

Weer een ander is goed in taal,

kan fijn vertellen.

En sommigen kunnen grappig zijn

of anderen behulpzaam.

Zo heeft ieder zijn eigen kleur,

zijn eigen schittering.

Voeg dat eens bij elkaar

en je krijgt

de mooiste diamant:

een levende!

 

Onze missie:

Samen streven wij ernaar dat alle kinderen uit het dorp en haar regio op Samenwerkingsschool “De Regenboog” onderwijs kunnen volgen. Hierbij kijken we naar de mogelijkheden en talenten van ieder individueel kind en de school. Ons onderwijs is erop gericht dat de leerlingen leren leren in een veranderende samenleving met mensen die verschillende visies, levensovertuigingen en culturele achtergronden hebben.

Onze visie:

Het ontwikkelen van eigenheid, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid door respect en samenwerken in een veilige leeromgeving. Aspecten van onze visie:


  • Door het aanbieden van inspirerend onderwijs leren de leerlingen zich staande houden in een veranderende samenleving, waarbij het kind zichzelf mag zijn en respect toont voor de ander. Het onderwijs draagt daartoe bij door omgang met, inzicht in en kennis van andere culturen in leerstof en werkwijze op te nemen. 
  • Onze school is een samenwerkingsschool van Katholieke, Protestants-Christelijke, anderszins gelovigen en niet-gelovige ouders. Het onderwijs op onze school wordt gegeven met eerbiediging van ieders godsdienst of levensbeschouwing. Daarbij zijn wij gehouden aan elkaar te respecteren, naar elkaar te luisteren en proberen begrip voor de levensvisie van de ander te krijgen.
  • Duurzaam leren en Opbrengst Gericht Werken vormen het uitgangspunt.
  • Leren te leren in een veranderende samenleving.
  • Het stimuleren van samen zijn en samenwerken
  • Het dusdanig begeleiden van de ontwikkeling van leerlingen dat zij enerzijds als individu en anderzijds als zelfstandige burgers hun mogelijkheden en talenten optimaal kunnen ontplooien.
  • Samen met ouders op basis van wederzijds vertrouwen en in openheid de ontwikkeling van de kinderen stimuleren en hierbij een gezamenlijke verantwoordelijkheid voelen voor het creëren van een omgeving waarin ieder zich gerespecteerd en veilig voelt.