4

 

Medezeggenschapsraad

De raad bestaat uit 2 leerkrachten en 2 ouders.

De leden van de MR hebben een aantal bijzondere bevoegdheden. Zij kunnen adviseren over bijvoorbeeld: vaststelling of wijziging van het beleid m.b.t. de aanstelling en het ontslag van de schoolleiding en het overige personeel, vaststelling of wijziging van het beleid m.b.t. het onderhoud van de school. Het bestuur moet aan deze raad ook de goedkeuring vragen over een aantal zaken zoals bijvoorbeeld: de verandering van de grondslag van de school, de verbouwing van de school en de vaststelling of wijziging van de vakanties, de schooltijden en de schoolgids.

Er is voor alle 17 scholen van het bestuur gezamenlijk een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (de GMR) die de algemeen directeur en het schoolbestuur adviseren ofwel hun toestemming geven voor de uitvoering van beleid.  Het medezeggenschapsreglement (voor MR en GMR) ligt ter inzage op school.

Samenstelling en namen van de medezeggenschapsraad vindt u in de Jaarkalender.