2

 

Vreedzame school

Sinds januari 2018 werkt De Regenboog met De Vreedzame School.

De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap en staan open voor de verschillen tussen mensen.

Het hart van de Vreedzame school wordt gevormd door een lessenserie. 

Tijdens het 2 jarige invoeringstraject staat in de teamtrainingen het bijbehorende leerkrachtgedrag centraal. In het eerste jaar ligt het accent op het invoeren van de lessenserie en in het tweede jaar krijgt leerlingmediatie vorm. Daarnaast komen thema’s aan de orde als: sociale veiligheid, omgaan met (ongewenst) gedrag, ouderbetrokkenheid en de Groepsvergadering (het democratisch hart in groep en school waar leerlingen een stem hebben en mogen meepraten over zaken die hen aangaan).

De Vreedzame School is erkend als ‘effectief volgens eerste aanwijzingen’ en als zodanig opgenomen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugd Instituut. Deze databank bevat programma’s voor hulp bij problemen met opgroeien en opvoeden. deze programma’s zijn door een onafhankelijke commissie erkend.

Pedagogische Visie  van de Vreedzame School: De Vreedzame school wil kinderen opvoeden tot verantwoordelijke en actieve leden van de gemeenschap. De klas en de school worden daartoe als oefenplaats beschouwd. Kinderen leren dat zij deel uitmaken de de gemeenschap die klas en school vormt en leren daar een bijdrage aan te leveren. Ze leren oog en oor te hebben voor anderen, zich verantwoordelijk te voelen voor het algemeen belang: initiatiefrijk, zorgzaam en betrokken.

De uitgangspunten die in de pedagogische visie centraal staan:

- Het constructief oplossen van conflicten met behulp van mediatie
- Het creëren van een positieve sociale  en morele norm
- Het bevorderen van sociale verbondenheid en gemeenschapszin

Een Vreedzame School werkt met een grondwet, zo ook De Regenboog.

Grondwet van De Regenboog:

  • Wij werken eraan dat iedereen veilig is en zich veilig voelt.
  • Wij praten met respect over elkaar en tegen elkaar: wij respecteren iedereen.
  • Wij zorgen goed voor onze omgeving.
  • Wij zorgen ervoor dat alle juffen en meesters goed les kunnen geven, zodat wij goed kunnen spelen en leren